Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 07. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 07. lipnja 2023. godine.

Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ažurirani su u uvodnom dijelu koji se odnosi na datume usvajanja prospekata, te u dijelu koji se odnosi na članove Uprave i Nadzornog odbora Društva.

U ostalim dijelovima, Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ostaju nepromijenjeni.