Allianz EQUITY

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

  Mjesečni izvještaj na dan 28.04.2023.

Equity

Kome je fond namijenjen:

Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Mjesečni izvještaj na dan 28.04.2023.

Opći podaci
Naziv Društva za upravljanje Allianz Invest d.o.o.
Naziv depozitara OTP banka d.d.
Naziv fondaAllianz Equity
Vrsta fonda Dionički
Datum osnivanja 13.1.2012.
Valuta EUR
Ticker AZIN-U-AEQU
ISIN HRAZINUAEQU5
Minimalna uplata 50,00 EUR (376,73 HRK)
Početna vrijednost 100 EUR (753,45 HRK)
Cijena udjela na dan 28.04.2023. 221,36 EUR
NAV na dan 28.04.2023. 4418586,22 EUR
Prinosi*
Prinos u 2023 (neanualizirano) 11,09%
Prinos zadnjih godinu dana 6,10%
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) 7,31%
Prinos u 2022. -5,23%
Prinos u 2021. 20,76%
Prinos u 2020. -9,62%
Prinos u 2019. 18,25%
Prinos u 2018. -0,32%

* Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Naknade
Upravljačka 2,50%
Depozitaru za imovinu do 6,64 m EUR 0,14%
Depozitaru za imovinu iznad 6,64 m EUR 0,12%
Ulazna nema
Izlazna do godine dana 2,00%
1 do 2 godine 1,50%
2 do 3 godine 1,00%
nakon 3 godine nema
Struktura neto imovine
Dionice 73,86%
Trezorski zapisi 0%
Državne obveznice 10,32%
Komercijalni zapisi 0%
Korporativne obveznice 0%
Depoziti i novčani fondovi 3,4%
Dionički fondovi 0%
Novčana sredstva 11,12%
Obveze -0,24%
Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta (% NAV-a)
Uređena tržišta RH/države članice 84,17%
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
Izdavatelj Oznaka Vrijednost procjene Datum procjene % NAV-a Metoda procjene
MFIN HR H302E 85,30% 28.4.2023. 4,84% BVAL
MFIN HR H267E 96,15% 28.4.2023. 5,47% BVAL
Auto Hrvatska d.d. AUHR 129,70 EUR 28.4.2023. 1,33% Peer grupa
Imperial Riviera d.d. HIMR 110,06 EUR 28.4.2023. 4,00% DCF

Grafički prikaz kretanja cijene od osnivanja

Top 10 ulaganja

Valutna izloženost


Sektorska izloženost


Geografska izloženost