Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom. 

Nebitne promjene ažurirane su u sljedećim dijelovima Prospekata: 

  • Izmjena datuma usvajanja Prospekata,
  • U dijelu 4 koji se odnosi na izdavanje i otkup udjela u fondu propisani rok od tri radna dana produžen je na razdoblje od sedam radnih dana.

U istom dijelu u Prospektu fonda Allianz Portfolio dodana je rečenica: „Društvo dozvoljava uplate i isplate u EUR-ima za iznose 3.000 i više EUR-a. Sve uplate i isplate u EUR-ima preračunavaju se u kune, u svrhu izdavanja odnosno otkupa udjela, po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan kada su udjeli izdani odnosno otkupljeni iz Fonda.“.

U istom dijelu u Prospektu fonda Allianz Equity dodana je rečenica: „Društvo dozvoljava uplate i isplate u EUR-ima za iznose 3.000 i više EUR-a. “

  • U dijelu 5 koji se odnosi na povijesni prinos fonda dodani su prinosi za 2015. godinu,
  • U dijelu 6 koji se odnosi na poreze vezane za upravljanje imovinom fonda dio Poreza na dohodak se mijenja i glasi: „Sukladno Zakonu o porezu na dohodak ulagatelji koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, obvezni su na ostvareni dohodak platiti porez na dohodak od kapitala po stopi od 12%, kao i pripadajući prirez. Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka koji ulagatelji ostvare ulaganjem u investicijske fondove smatra se primitkom od otuđenja financijske imovine (udjeli u fondu). Predmet oporezivanja porezom na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka su udjeli u investicijskim fondovima stečeni nakon 01. siječnja 2016. i otuđeni u roku kraćem od 3 (tri) godine. Zakonom o porezu na dohodak propisane su situacije kada se primjenjuje izuzeće od oporezivanja.“ 
  • U dijelu 7 koji se odnosi na životopise članova Uprave dodan je podatak o položenim ispitima za brokera i investicijskog savjetnika koje su položili predsjednik i član Uprave,
  • U dijelu 8 koji se odnosi na delegirane poslove obrisani su podaci o administrativnom obavljanju računovodstvenih poslova Društva,
  • U dijelu 9 koji se odnosi na Depozitara promijenjen je popis poddepozitara,