Dokumenti

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 10.12.2018


Allianz Short Term Bond

  • 118,8074 HRK

Allianz Portfolio

  • 162,9466 HRK

Allianz Equity

  • 160,9934 EUR

 

Društvo je propisalo i primjenjuje politiku kojom se omogućuje postizanje najpovoljnijeg ishoda tako da prilikom donošenja investicijskih odluka poduzima sve razumne korake za postizanje najpovoljnijeg ishoda za fond i ulagatelje u fondovima, odnosno klijente kojima Društvo pruža uslugu upravljanja portfeljem (u tekstu skupno ulagatelji u fondovima i klijenti kojima Društvo pruža uslugu upravljanja portfeljem: klijenti), osobito pazeći na:

  1. cijenu
  2. troškove, brzinu i vjerojatnost izvršenja
  3. troškove, brzinu i vjerojatnost namire
  4. veličinu i vrstu naloga
  5. likvidnost financijskih instrumenata te
  6. sve druge okolnosti relevantne za izvršenje naloga

 

Kad Društvo izvršava odluku o trgovanju u ime fonda i/ili klijenta, postizanje najboljeg ishoda utvrđuje se prvenstveno u odnosu na cijenu i postizanje zadane količine, odnosno ukupne troškove transakcije. Ukupni troškovi transakcije odnose se na cijenu financijskog instrumenta i sve troškove izravno povezane s izvršenjem, što uključuje naknadu mjesta trgovanja, naknadu poravnanja i namire transakcije i sve ostale naknade koje se plaćaju trećim osobama koje su uključene u izvršenje naloga.

Relativna važnost navedenih elemenata utvrđuje se i s obzirom na ciljeve, strategiju ulaganja i rizike UCITS fonda navedene u prospektu ili pravilima UCITS fonda, karakteristike naloga, karakteristike financijskog instrumenta na koji se nalog odnosi i karakteristike mjesta trgovanja na kojima se nalog može izvršiti.

U određenim situacijama Društvo može pridruživati naloge za trgovanje zadane u ime pojedinog fonda s nalozima drugog fonda kojim upravlja i/ili klijenta.

Postizanje najpovoljnijeg ishoda za fond i klijente podrazumijeva da će Društvo prilikom pružanja usluga uvijek postupati u najboljem interesu fonda i klijenata, korektno i u skladu s pravilima struke, poštujući odredbe važećih propisa i internih akata Društva, ugovora, općih uvjeta te pravila i prospekata fondova, u skladu s ciljevima fondova, investicijskom strategijom te strategijom i politikom upravljanja rizicima.

Prilikom izvršenja odluka o trgovanju u ime fonda ili klijenta Društvo će odabrati mjesto izvršenja ovisno o vrsti financijske imovine za koju se daje nalog, a koje može biti uređeno tržište, MTP, sistematski internalizator, nalozi izvan uređenih tržišta (OTC), održavatelj tržišta i drugi pružatelj likvidnosti ili drugi subjekt u trećoj državi koji obavlja funkciju sličnu prethodno navedenim.

Kod izbora partnera Društvo se prije svega vodi limitima investiranja propisanim zakonskim i podzakonskim aktima te internim limitima investiranja. Kod izbora partnera, Društvo će voditi brigu o reputaciji partnera, veličini prometa koje prosječno ostvaruje te o visini provizije koju naplaćuje za svoje usluge. Također, Društvo će kod odabira partnera uzeti u obzir i druge kriterije (npr. pokriva li potencijalni partner više tržišta u regiji, pruža li neke specifične usluge koje mu daju komparativnu prednost pred ostalim društvima i sl.).

Godišnje financijsko izvješće za 2009.Godišnje financijsko izvješće za 2010.Godišnje financijsko izvješće za 2011.Godišnje financijsko izvješće za 2012.Financijsko izvješće za 1. kvartal 2013.Financijsko izvješće za 2. kvartal 2013.Financijsko izvješće za 3. kvartal 2013.Godišnje financijsko izvješće za 2013.Godišnje financijsko izvješće za 2014.Godišnje financijsko izvješće za 2015.Godišnje financijsko izvješće za 2016.Financijsko izvješće za 2. kvartal 2017.Godišnje financijsko izvješće za 2017.Financijsko izvješće za prvih 6 mjeseci 2018.

  Sudjelovanje na Glavnim skupštinama

Relevantne događaje vezane uz izdavatelje Društvo prati samostalno i putem depozitara.

Po zaprimanju obavijesti o relevantnim događajima Uprava Društva analizira iste te može donijeti odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini izdavatelja. Društvo će sudjelovati i glasati na skupštinama izdavatelja čiji su financijski instrumenti sastavni dio imovine portfelja prema vlastitoj procjeni ili prema uputi klijenta. Uprava Društva će odluku o sudjelovanju donijeti ukoliko na temelju svih prikupljenih informacija procijeni da Društvo može značajno utjecati na ishod glasanja na Glavnoj skupštini izdavatelja, odnosno da potencijalno postoji pozitivan ekonomski učinak za UCITS fond i njegove ulagatelje/klijente od ostvarivanja glasačkog prava. Odluku o sudjelovanju na Skupštinama izdavatelja kao i o načinu glasovanja po točkama dnevnog reda donosi Uprava Društva.

Na Glavnoj skupštini pojedinog društva može sudjelovati jedan od članova Uprave Društva ili osoba koju Društvo ovlasti za to. U slučaju da Uprava Društva opunomoći treću osobu za glasovanje na određenoj Glavnoj skupštini, Uprava Društva dat će joj precizne upute za glasovanje na predmetnoj Skupštini.

O svakom sudjelovanju na Glavnoj skupštini Društvo će na svojoj web stranici objaviti obavijest o glasovanju te o načinu na koje je Društvo glasovalo.

Društvo će donositi odluke o načinu ostvarivanja glasačkih i drugih prava uvijek i jedino u cilju ostvarivanja najboljeg interesa za UCITS fond i njegove ulagatelje, odnosno u cilju ostvarivanja najboljeg interesa za klijenta čijim portfeljem upravlja.

Kako bi spriječilo moguće sukobe interesa, odnosno kada to nije moguće, barem umanjilo, odnosno kvalitetno upravljalo sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava Društvo je internim aktima propisalo i uredilo mjere kojima se osigurava da interesi fondova, ulagatelja u fondove i tržišta kapitala uvijek i beziznimno imaju prioritet nad interesima Društva i njegovih zaposlenika.

 

Obavijesti o sudjelovanju na Glavnim skupštinama