Allianz Invest

  ALLIANZ INVEST d.o.o.

ALLIANZ INVEST, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, osnovano je u studenom 2008. godine s temeljnim kapitalom u iznosu od 5 milijuna kuna. Kapital je u novcu u cijelosti uplatio osnivač.

ALLIANZ INVEST je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je jedini osnivač i član Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) iz Zagreba, Heinzelova 70.

Predmet poslovanja Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom, upravljanje portfeljem prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala te investicijsko savjetovanje.

Sjedište Društva je na adresi Heinzelova 70/3 u Zagrebu, upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.11.2008. godine pod brojem Tt – 08/14480-2 MBS:080678112. Odobrenje za rad od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Društvo je dobilo 06.11.2008. godine, oznaka rješenja Klasa: UP/I-451-04/08-05/36 Ur. Broj 326-113-08-4.

 

  Delegirani poslovi

Sukladno čl. 64. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Društvo je delegiralo sljedeće poslove:

  • Informatičke usluge -  Ugovor o pružanju usluga sklopljen između Društva i  AZ Servisnog centra d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, MBS: 080681254, OIB: 07282332684, zastupano po direktorici Mirandi Grego. Ugovor je odobren od Agencije Rješenjem od dana 11. ožujka 2010. godine, Klasa:UP/I-451-04/09-39/4, Urbroj:326-113-10-6.

  Sjedište tvrtke

ALLIANZ INVEST d.o.o.
Heinzelova 70/3
10000 Zagreb
Tel: +385 1 01 3670 798
Fax: +385 1 3670 701
E-mail: kontakt@azinvest.hr

Poslovni račun društva ALLIANZ INVEST d.o.o. vodi se kod Zagrebačke banke d.d., broj računa HR0523600001102054916.

  Nadzorni odbor

Hrvoje Filipović Predsjednik je Nadzornog odbora. Diplomirao je 2013 godine naEkonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekonomija, nakon čega završava specijalizaciju u području osiguranja i upravljanja rizicima na MIB School of Management u Italiji. Profesionalnu karijeru je započeo u Ernst&Young Financial Business Advisors SpA u Italiji gdje stječe iskustvo savjetovanja vodećih međunarodnih osigurateljnih grupacija u području upravljanja rizicima, optimizacije kapitala te regulatornom usuglašavanju. S ciljem podrške razvoja financijskog savjetovanja u CEE regiji, 2018. godine prelazi u Ernst&Young Savjetovanje d.o.o., Hrvatska, gdje obnaša funkcije Menadžera te Senior Managera u području savjetovanja financijske industrije, primarno osiguranja i bankarstva. U studenom 2020. godine prelazi u društvo Allianz Hrvatska d.d. na poziciju Direktora sektora za upravljanje rizicima. Ovlašteni je aktuar od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te polaznik doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tonči Grgičević Zamjenik je Predsjednika Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru u financijskom i realnom sektoru započinje 2006. godine u PricewatherhouseCoopers d.o.o. na reviziji financijskih izvještaja, dok 2007. godine karijeru nastavlja u sektoru osiguranja u tadašnjem Helios osiguranju Vienna Insurance Group d.d. (koje je 2013. godine spojeno s Kvarner osiguranje Vienna Insurance Group d.d. u novo društvo pod tvrtkom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.) kao Voditelj kontrolinga. Od 2007. godine do 2009. godine obnaša funkciju Senior Auditora te Managera u IB Grant Thorton Audit d.o.o. (današnjem Grant Thorton revizija d.o.o. i dijelu u PricewaterhouseCoopers d.o.o.). Od 2010. godine obnaša funkciju Direktora Sektora za računovodstvo, financije i kontroling u tadašnjem Velebit životno osiguranje d.d. i Velebit osiguranje d.d. (danas Sava osiguranje d.d. - podružnica Hrvatska) te od 2013. kao i Pomoćnik Uprave. Od 2013. godine je Izvršni direktor Sektora financija i računovodstva u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d., nakon čega se pridružuje Allianzu Hrvatska d.d. u svibnju 2020. godine kao Direktor Sektora za računovodstvo i poreze. Ujedno od 2015. godine obnaša funkciju Direktora / Člana Uprave S.O.S. - Experta d.o.o. Nakon završetka opće gimnazije u Splitu, diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, zatim položio ACCA ispite kao i ispite na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Ljubica Zeba Član je Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2008. godine u društvu Allianz Hrvatska d.d. (ranije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) u Sektoru za računovodstvo i financije u Odjelu namire na poziciji referenta. Krajem 2010. godine prelazi u Odjel Upravljanja financijskom imovinom na funkciju Voditelja odjela za kontrolu i izvješćivanje. Funkciju Voditelja obavlja sve do početka lipnja 2018. godine, kada preuzima funkciju Direktora poslovnog područja Upravljanja ulaganjima, na kojoj je i danas. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu po nastavnom planu i programu Poslovne ekonomije, smjer financije.

 

 

  Uprava društva

Davor Iljaš, CFA, predsjednik je Uprave Društva. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Karijeru u financijskoj industriji započeo je u društvu ALLIANZ ZAGREB d.d. (sada: ALLIANZ HRVATSKA d.d.) 2008. godine na poziciji financijskog analitičara, a potom Portfolio Managera. 2011. godine prelazi u društvo Erste Asset Management d.o.o. na mjesto starijeg Fond / Portfolio Managera na kojoj je funkciji bio do svibnja 2017. godine kada preuzima funkciju Člana Uprave društva ALLIANZ INVEST d.o.o. Položio je ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondom, brokera i investicijskog savjetnika. Završio je CFA program i stekao pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Chartered Financial Analyst).

Ana Cvitan Penezić, član je Uprave Društva. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. Profesionalnu karijeru započinje 1998. godine u osiguravajućem društvu Adriatic osiguranju d.d. koje 1999. godine akvizicijom od strane Allianz SE postaje Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) te od samog dolaska Allianz SE na hrvatsko tržište gradi svoju profesionalnu karijeru unutar Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) od pozicije pripravnika do Direktora Službe za upravljanje financijskom imovinom koju funkciju preuzima 2003. godine i vodi je do 2017. godine. U svrhe ustroja odjela za upravljanje rizicima obavljala je i funkciju Voditelja upravljanja rizicima. Od 2017. godine promovirana je na funkciju Direktora Sektora za financije i kontroling koju vodi do imenovanja na mjesto Člana Uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. Funkciju Predsjednika Nadzornog odbora ALLIANZ INVEST d.o.o. obnašala je od lipnja 2015. do svibnja 2017. godine, a člana Nadzornog odbora od studenoga 2019. do srpnja 2020. godine. U svojoj profesionalnoj karijeri zastupala je i društvo Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) zajedno s još jednim članom Uprave obnašajući funkciju Prokurista društva u periodu od svibnja 2017. godine od listopada 2019. godine. Gradeći karijeru u  društvu Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.), stekla je višegodišnje iskustvo iz domene financijskog poslovanja osiguravajućeg društva s fokusom na upravljanje ulaganjima.

  Sažetak Politike primitaka

ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je, u skladu sa člankom 59. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne Novine br. 44/16; dalje u tekstu: Zakon) usvojilo Politiku primitaka, uzimajući u obzir načela navedena u članku 60. Zakona, odnosno:

a) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka dosljedno odražavaju i promiču razumno i učinkovito upravljanje rizicima,

b) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka ne potiču preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti Društva, pravilima i/ili prospektima UCITS fondova kojima Društvo upravlja te se istima osigurava postupanje Društva u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja te klijenata kojima pruža uslugu upravljanja portfeljem i/ili investicijskog savjetovanja

c) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka u skladu su s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, UCITS fondova kojima upravlja, ulagatelja i klijenata kojima pruža investicijske usluge i aktivnosti za koje je dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa

d) temeljna načela Politike primitaka usvaja i periodički revidira Nadzorni odbor Društva koji osigurava da ih se Društvo pridržava te osigurava da provođenje Politike primitaka najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i procedurama vezanim uz primitke ,

e) Uprava Društva donosi Politiku primitaka uz suglasnost Nadzornog odbora, te je ista odgovorna za provedbu donesene Politike.

Podaci o aktualnim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva nalaze se na mrežnoj stranici Društva www.azinvest.hr.

Uzimajući u obzir veličinu, organizacijsku strukturu, prirodu, opseg i složenost aktivnosti koje obavlja te sve ostale relevantne kriterije, Društvo nije osnovalo Odbor za primitke.

Primici radnika Društva, uključujući članove Uprave Društva, mogu biti fiksni, varijabilni i jednokratne isplate. 

Osnovna plaća je fiksni dio primitka radnika i naknada za rad s obzirom na preuzetu ulogu i odgovornosti u skladu s tržišnim uvjetima, a koja pruža stabilan i stalan izvor prihoda radnika. Osnovna plaća ugovara se ugovorom o radu između radnika i društva kao poslodavca. Fiksni dio mora biti dovoljno visok u udjelu ukupnog primitka radnika, odnosno radnik ne smije ovisiti o varijabilnom dijelu primitka. Fiksni primici radnika prvenstveno odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost navedene u opisu radnog mjesta radnika kao dio uvjeta zapošljavanja.

Varijabilni primici mogu se utvrđivati ugovorom o radu, posebnim odlukama Uprave i drugim internim aktima Društva.

Sustav varijabilnih primitaka kreira se na način da potiče učinkovitost, ali istovremeno ne daje poticaj za preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti društva.

Varijabilni primici neće se isplaćivati odnosno isplata može biti ograničena ukoliko bi pravo na varijabilni primitak bilo povezano s kršenjem obveza iz radnog odnosa, lokalnih radnopravnih propisa te protivno svim internim radnopravnim aktima društva, a posebno u slučaju postupanja protivno internim aktima društva iz područja praćenja usklađenosti.

Iznos varijabilnih primitaka ovisi o radnom mjestu te o razini složenosti poslova određenog radnog mjesta.

Varijabilni primici mogu se sastojati od godišnje bonus nagrade (kratkoročno nagrađivanje) te srednjoročnog i dugoročnog nagrađivanja, ovisno o odluci Uprave i internim aktima društva za pojedino razdoblje nagrađivanja.

Društvo može vršiti jednokratne isplate ako su one opravdane poslovnim ili tržišnim razlozima te ako su u skladu s pozitivnim propisima.

Primici kontrolnih funkcija ovise o postignutim ciljevima povezanima s njihovim radnim zadacima, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju. Kada su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca (uzimajući pri tom u obzir financijske i nefinancijske kriterije) i relevantne poslovne jedinice, kao i na ukupnim rezultatima Društva i UCITS fondova kojima upravlja.  Ocjena uspješnosti odnosi se na višegodišnje razdoblje, odnosno vrši se na temelju vremenskog okvira koji je usklađen s preporučenim držanjem udjela ulagatelja u UCITS fondu. Na taj se način osigurava da se ocjena uspješnosti temelji na dugoročnijim rezultatima i rizicima ulaganja UCITS fonda te da se stvarna isplata primitka raspodijeli tijekom relevantnog razdoblja koje uzima u obzir osnovni poslovni ciklus i poslovne rizike.

Fiksni i varijabilni primici su primjereno uravnoteženi. Fiksni dio primitaka mora predstavljati dovoljno visok udio u ukupnim primicima, čime se omogućava provođenje u potpunosti fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka.

Društvo određuje odgovarajuće omjere između fiksnog i varijabilnog dijela ukupnih primitaka, pri čemu varijabilni dio ne smije prelaziti 100% fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinca.

Znatan dio, a u svakom slučaju najmanje 40 % varijabilnog primitka, daje se s odgodom tijekom razdoblja koje odgovara razdoblju preporučenog držanja udjela ulagatelja u relevantnom UCITS fondu. Prilikom određenja vremenskog okvira odgode varijabilnog dijela primitka, u obzir se uzima i profil rizičnosti relevantnog UCITS fonda te se na odgovarajući način usklađuje s vrstom poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotičnog radnika. U slučaju osobitog visokog varijabilnog primitka najmanje 60% varijabilnog primitka će se odgoditi.

Varijabilni primici, uključujući odgođene dijelove varijabilnih primitaka, daju se samo kada i ako je to održivo i opravdano.

Na zahtjev ulagatelja Društvo će istome besplatno dostaviti primjerak Politike primitaka u papirnatom obliku.

  Politika najpovoljnijeg ishoda

  Politika upravljanja sukobom interesa

  Sustav upravljanja

  Lista partnera za trgovanje

  Upravjanje portfeljem - Opće informacije za klijente

  Godišnji izvještaj 5 najboljih partnera u trgovanju