Allianz Invest

  ALLIANZ INVEST d.o.o.

ALLIANZ INVEST, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, osnovano je u studenom 2008. godine s temeljnim kapitalom u iznosu od 5 milijuna kuna. Kapital je u novcu u cijelosti uplatio osnivač.

ALLIANZ INVEST je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je jedini osnivač i član Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) iz Zagreba, Heinzelova 70.

Predmet poslovanja Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom, upravljanje portfeljem prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala te investicijsko savjetovanje.

Sjedište Društva je na adresi Heinzelova 70/3 u Zagrebu, upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.11.2008. godine pod brojem Tt – 08/14480-2 MBS:080678112. Odobrenje za rad od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Društvo je dobilo 06.11.2008. godine, oznaka rješenja Klasa: UP/I-451-04/08-05/36 Ur. Broj 326-113-08-4.

 

  Delegirani poslovi

Sukladno čl. 64. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Društvo je delegiralo sljedeće poslove:

  • Informatičke usluge -  Ugovor o pružanju usluga sklopljen između Društva i  AZ Servisnog centra d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, MBS: 080681254, OIB: 07282332684, zastupano po direktorici Mirandi Grego. Ugovor je odobren od Agencije Rješenjem od dana 11. ožujka 2010. godine, Klasa:UP/I-451-04/09-39/4, Urbroj:326-113-10-6.

  Sjedište tvrtke

ALLIANZ INVEST d.o.o.
Heinzelova 70/3
10000 Zagreb
Tel: +385 1 01 3670 798
Fax: +385 1 3670 701
E-mail: kontakt@azinvest.hr

Poslovni račun društva ALLIANZ INVEST d.o.o. vodi se kod Zagrebačke banke d.d., broj računa HR0523600001102054916.

  Nadzorni odbor

Tonči Grgičević Predsjednik je Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru u financijskom i realnom sektoru započinje 2006. godine u PricewatherhouseCoopers d.o.o. na reviziji financijskih izvještaja, dok 2007. godine karijeru nastavlja u sektoru osiguranja u tadašnjem Helios osiguranju Vienna Insurance Group d.d. (koje je 2013. godine spojeno s Kvarner osiguranje Vienna Insurance Group d.d. u novo društvo pod tvrtkom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.) kao Voditelj kontrolinga. Od 2007. godine do 2009. godine obnaša funkciju Senior Auditora te Managera u IB Grant Thorton Audit d.o.o. (današnjem Grant Thorton revizija d.o.o. i dijelu u PricewaterhouseCoopers d.o.o.). Od 2010. godine obnaša funkciju Direktora Sektora za računovodstvo, financije i kontroling u tadašnjem Velebit životno osiguranje d.d. i Velebit osiguranje d.d. (danas Sava osiguranje d.d. - podružnica Hrvatska) te od 2013. kao i Pomoćnik Uprave. Od 2013. godine je Izvršni direktor Sektora financija i računovodstva u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d., nakon čega se pridružuje Allianzu Hrvatska d.d. u svibnju 2020. godine kao Direktor Sektora za računovodstvo i poreze. Ujedno od 2015. godine obnaša funkciju Direktora / Člana Uprave S.O.S. - Experta d.o.o. Nakon završetka opće gimnazije u Splitu, diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, zatim položio ACCA ispite kao i ispite na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Anita Kuđerski, Zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2010. godine u društvu Allianz Hrvatska d.d. (ranije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) u odjelu Financijskog računovodstva na poziciji računovođe. Krajem 2013.godine prelazi u Odjel financijskog kontrolinga na poziciju analitičara. Nakon godine i pol rada, postaje voditeljica istog odjela. Početkom svibnja 2017. preuzima funkciju direktorice Poslovnog područja kontrolinga, na kojoj je i danas.

Ljubica Zeba, Član je Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2008. godine u društvu Allianz Hrvatska d.d. (ranije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) u Sektoru za računovodstvo i financije u Odjelu namire na poziciji referenta. Krajem 2010. godine prelazi u Odjel Upravljanja financijskom imovinom na funkciju Voditelja odjela za kontrolu i izvješćivanje. Funkciju Voditelja obavlja sve do početka lipnja 2018. godine, kada preuzima funkciju Direktora poslovnog područja Upravljanja ulaganjima, na kojoj je i danas. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu po nastavnom planu i programu Poslovne ekonomije, smjer financije.

 

 

  Uprava društva

Radovan Abramović Predsjednik je Uprave Društva. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, smjer financije. Karijeru je započeo u Zagrebačkoj banci te je kao project manager sudjelovao u osnivanju ZB Investa i njegovih investicijskih fondova, a potom radi i na projektu osnivanja Allianz ZB d.o.o. – društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. U Allianz ZB obnaša dužnost Direktora Prodaje i u isto vrijeme stječe licencu za upravljanje mirovinskim fondovima. Karijeru u ALLIANZ ZAGREB d.d. (sada: ALLIANZ HRVATSKA d.d.) nastavlja 2003. godine na poziciji Direktora Sektora razvoja prodaje i marketinga (kasnije Direktor Sektora marketinga i komercijalnih poslova). Od 2008. godine na funkciji je Člana Uprave ALLIANZ INVEST d.o.o., a od svibnja 2017. godine preuzima funkciju Predsjednika Uprave. Položio je ispit za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva te ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Davor Iljaš, CFA, član je Uprave Društva. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Karijeru u financijskoj industriji započeo je u društvu ALLIANZ ZAGREB d.d. (sada: ALLIANZ HRVATSKA d.d.) 2008. godine na poziciji financijskog analitičara, a potom Portfolio Managera. 2011. godine prelazi u društvo Erste Asset Management d.o.o. na mjesto starijeg Fond / Portfolio Managera na kojoj je funkciji bio do svibnja 2017. godine kada preuzima funkciju Člana Uprave društva ALLIANZ INVEST d.o.o. Položio je ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondom, brokera i investicijskog savjetnika. Završio je CFA program i stekao pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Chartered Financial Analyst).

  Sažetak Politike primitaka

ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je, u skladu sa člankom 59. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne Novine br. 44/16; dalje u tekstu: Zakon) usvojilo Politiku primitaka, uzimajući u obzir načela navedena u članku 60. Zakona, odnosno:

a) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka dosljedno odražavaju i promiču razumno i učinkovito upravljanje rizicima,

b) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka ne potiču preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti Društva, pravilima i/ili prospektima UCITS fondova kojima Društvo upravlja te se istima osigurava postupanje Društva u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja te klijenata kojima pruža uslugu upravljanja portfeljem i/ili investicijskog savjetovanja

c) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka u skladu su s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, UCITS fondova kojima upravlja, ulagatelja i klijenata kojima pruža investicijske usluge i aktivnosti za koje je dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa

d) temeljna načela Politike primitaka usvaja i periodički revidira Nadzorni odbor Društva koji osigurava da ih se Društvo pridržava te osigurava da provođenje Politike primitaka najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i procedurama vezanim uz primitke ,

e) Uprava Društva donosi Politiku primitaka uz suglasnost Nadzornog odbora, te je ista odgovorna za provedbu donesene Politike.

Podaci o aktualnim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva nalaze se na mrežnoj stranici Društva www.azinvest.hr.

Uzimajući u obzir veličinu, organizacijsku strukturu, prirodu, opseg i složenost aktivnosti koje obavlja te sve ostale relevantne kriterije, Društvo nije osnovalo Odbor za primitke.

Primici radnika Društva, uključujući članove Uprave Društva, mogu biti fiksni, varijabilni i jednokratne isplate. 

Osnovna plaća je fiksni dio primitka radnika i naknada za rad s obzirom na preuzetu ulogu i odgovornosti u skladu s tržišnim uvjetima, a koja pruža stabilan i stalan izvor prihoda radnika. Osnovna plaća ugovara se ugovorom o radu između radnika i društva kao poslodavca. Fiksni dio mora biti dovoljno visok u udjelu ukupnog primitka radnika, odnosno radnik ne smije ovisiti o varijabilnom dijelu primitka. Fiksni primici radnika prvenstveno odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost navedene u opisu radnog mjesta radnika kao dio uvjeta zapošljavanja.

Varijabilni primici mogu se utvrđivati ugovorom o radu, posebnim odlukama Uprave i drugim internim aktima Društva.

Sustav varijabilnih primitaka kreira se na način da potiče učinkovitost, ali istovremeno ne daje poticaj za preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti društva.

Varijabilni primici neće se isplaćivati odnosno isplata može biti ograničena ukoliko bi pravo na varijabilni primitak bilo povezano s kršenjem obveza iz radnog odnosa, lokalnih radnopravnih propisa te protivno svim internim radnopravnim aktima društva, a posebno u slučaju postupanja protivno internim aktima društva iz područja praćenja usklađenosti.

Iznos varijabilnih primitaka ovisi o radnom mjestu te o razini složenosti poslova određenog radnog mjesta.

Varijabilni primici mogu se sastojati od godišnje bonus nagrade (kratkoročno nagrađivanje) te srednjoročnog i dugoročnog nagrađivanja, ovisno o odluci Uprave i internim aktima društva za pojedino razdoblje nagrađivanja.

Društvo može vršiti jednokratne isplate ako su one opravdane poslovnim ili tržišnim razlozima te ako su u skladu s pozitivnim propisima.

Primici kontrolnih funkcija ovise o postignutim ciljevima povezanima s njihovim radnim zadacima, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju. Kada su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca (uzimajući pri tom u obzir financijske i nefinancijske kriterije) i relevantne poslovne jedinice, kao i na ukupnim rezultatima Društva i UCITS fondova kojima upravlja.  Ocjena uspješnosti odnosi se na višegodišnje razdoblje, odnosno vrši se na temelju vremenskog okvira koji je usklađen s preporučenim držanjem udjela ulagatelja u UCITS fondu. Na taj se način osigurava da se ocjena uspješnosti temelji na dugoročnijim rezultatima i rizicima ulaganja UCITS fonda te da se stvarna isplata primitka raspodijeli tijekom relevantnog razdoblja koje uzima u obzir osnovni poslovni ciklus i poslovne rizike.

Fiksni i varijabilni primici su primjereno uravnoteženi. Fiksni dio primitaka mora predstavljati dovoljno visok udio u ukupnim primicima, čime se omogućava provođenje u potpunosti fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka.

Društvo određuje odgovarajuće omjere između fiksnog i varijabilnog dijela ukupnih primitaka, pri čemu varijabilni dio ne smije prelaziti 100% fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinca.

Znatan dio, a u svakom slučaju najmanje 40 % varijabilnog primitka, daje se s odgodom tijekom razdoblja koje odgovara razdoblju preporučenog držanja udjela ulagatelja u relevantnom UCITS fondu. Prilikom određenja vremenskog okvira odgode varijabilnog dijela primitka, u obzir se uzima i profil rizičnosti relevantnog UCITS fonda te se na odgovarajući način usklađuje s vrstom poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotičnog radnika. U slučaju osobitog visokog varijabilnog primitka najmanje 60% varijabilnog primitka će se odgoditi.

Varijabilni primici, uključujući odgođene dijelove varijabilnih primitaka, daju se samo kada i ako je to održivo i opravdano.

Na zahtjev ulagatelja Društvo će istome besplatno dostaviti primjerak Politike primitaka u papirnatom obliku.

  Politika najpovoljnijeg ishoda

  Politika upravljanja sukobom interesa

  Politika sudjelovanja V.1.0. od dana 11. srpnja 2019.

  Sustav upravljanja

  Politika sudjelovanja V.2.0. 07. srpnja 2020.

  Strategija ulaganja V.2.0. od 07. srpnja 2020.

  Godišnji izvještaj 5 najboljih partnera u trgovanju za 2018. godinu

  Godišnji izvještaj 5 najboljih partnera u trgovanju za 2019. godinu

  Lista partnera za trgovanje

  Upravjanje portfeljem - Opće informacije za klijente