Allianz Invest

  Allianz Invest

Allianz Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, osnovano je u studenom 2008. godine s temeljnim kapitalom u iznosu od 5 milijuna kuna. Kapital je u novcu u cijelosti uplatio osnivač.

Allianz Invest je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je jedini osnivač i član Allianz Zagreb d.d. iz Zagreba, Heinzelova 70.

Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom, upravljanje portfeljem prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala te investicijsko savjetovanje.

Sjedište Društva je na adresi Heinzelova 70/7 u Zagrebu, upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.11.2008. godine pod brojem Tt – 08/14480-2 MBS:080678112. Odobrenje za rad od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Društvo je dobilo 06.11.2008. godine, oznaka rješenja Klasa: UP/I-451-04/08-05/36 Ur. Broj 326-113-08-4.

 

  Delegirani poslovi

Sukladno čl. 64. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Društvo je delegiralo sljedeće poslove:

  • Informatičke usluge -  Ugovor o pružanju usluga sklopljen između Društva i  AZ Servisnog centra d.o.o. Podružnica AZ informacijski centar, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, MBS: 080681254, OIB: 07282332684, zastupano po direktorici Mirandi Grego. Ugovor je odobren od Agencije Rješenjem od dana 11. ožujka 2010. godine, Klasa:UP/I-451-04/09-39/4, Urbroj:326-113-10-6.

  Sjedište tvrtke

Allianz Invest d.o.o.
Heinzelova 70/7
10000 Zagreb
Tel: +385 1 01 3670 798
Fax: +385 1 3670 701
E-mail: kontakt@azinvest.hr

Poslovni račun društva Allianz Invest d.o.o. vodi se kod Zagrebačke banke d.d., broj računa HR0523600001102054916.

  Nadzorni odbor

Darinka Pavišić predsjednik je Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 1981. godine u društvu Josip Kraš d.d. u kojem stječe višegodišnje iskustvo iz područja računovodstva i financija. 1998. godine prelazi u društvo Europapress holding d.o.o na poslove glavnog računovođe, a zatim se 2006. godine pridružuje SAP TEAM-u kao interni konzultant  na poslovima uvođenja SAP poslovnog  sustava za financije i kontroling. 2011. godine prelazi u Allianz Zagreb d.d.  kao direktorica Službe financijskog računovodstva, a od 2016. godine direktorica je zadužena za razvoj mobilnosti poslovnih sustava u praćenju poslovnih i regulatornih promjena. 2017. preuzima funkciju direktorice Službe za upravljanje financijskom imovinom.

Anita Kuđerski, zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2010. godine u društvu Allianz Zagreb d.d. u odjelu Financijskog računovodstva na poziciji računovođe. Krajem 2013.godine prelazi u Odjel financijskog kontrolinga na poziciju analitičara. Nakon godine i pol rada, postaje voditeljica istog odjela. Početkom svibnja 2017. preuzima funkciju direktorice Poslovnog područja kontrolinga, na kojoj je i danas.

Marijana Jakovac članica je Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2005. godine u Pricewaterhouse Coopers d.o.o. te do travnja 2009. godine radi revizije financijskih institucija i industrijskih kompanija kao Senior associate. Nakon toga prelazi u Allianz Zagreb d.d. gdje je provela pet godina u Kontrolingu. Od 2014. godine svoje znanje proširuje unutar naftne industrije u društvu Tifon d.o.o. na vodećim funkcijama u financijama i prodaji, a u periodu od rujna 2014. do ožujka 2016. godine obavlja funkciju članice Uprave. Početkom rujna 2018. godine vraća se u Allianz Zagreb d.d. gdje preuzima funkciju direktorice Sektora računovodstva i poreza.

  Uprava društva

Radovan Abramović predsjednik je Uprave Društva. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, smjer financije. Karijeru je započeo u Zagrebačkoj banci te je kao project manager sudjelovao u osnivanju ZB Investa i njegovih investicijskih fondova, a potom radi i na projektu osnivanja Allianz ZB d.o.o. – društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. U Allianz ZB obnaša dužnost Direktora Prodaje i u isto vrijeme stječe licencu za upravljanje mirovinskim fondovima. Karijeru u Allianz Zagreb d.d. nastavlja 2003. godine na poziciji Direktora Sektora razvoja prodaje i marketinga (kasnije Direktor Sektora marketinga i komercijalnih poslova). Od 2008. godine na funkciji je člana Uprave Allianz Invest d..o.o., a od svibnja 2017. godine preuzima funkciju predsjednika Uprave. Položio je ispit za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva te ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Davor Iljaš, CFA, član je Uprave Društva. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Karijeru u financijskoj industriji započeo je u društvu Allianz Zagreb d.d. 2008. godine na poziciji financijskog analitičara, a potom Portfolio Managera. 2011. godine prelazi u društvo Erste Asset Management d.o.o. na mjesto starijeg Fond / Portfolio Managera na kojoj je funkciji bio do svibnja 2017. godine kada preuzima funkciju člana Uprave društva Allianz Invest d.o.o. Položio je ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondom, brokera i investicijskog savjetnika. Završio je CFA program i stekao pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Chartered Financial Analyst).

  Sažetak Politike primitaka

Allianz Invest d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je, u skladu sa člankom 59. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne Novine br. 44/16; dalje u tekstu: Zakon) usvojilo Politiku primitaka, uzimajući u obzir načela navedena u članku 60. Zakona, odnosno:

a) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka dosljedno odražavaju i promiču razumno i učinkovito upravljanje rizicima,

b) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka ne potiču preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti Društva, pravilima i/ili prospektima UCITS fondova kojima Društvo upravlja te se istima osigurava postupanje Društva u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja te klijenata kojima pruža uslugu upravljanja portfeljem i/ili investicijskog savjetovanja

c) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka u skladu su s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, UCITS fondova kojima upravlja, ulagatelja i klijenata kojima pruža investicijske usluge i aktivnosti za koje je dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa

d) temeljna načela Politike primitaka usvaja i periodički revidira Nadzorni odbor Društva koji osigurava da ih se Društvo pridržava te osigurava da provođenje Politike primitaka najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i procedurama vezanim uz primitke ,

e) Uprava Društva donosi Politiku primitaka uz suglasnost Nadzornog odbora, te je ista odgovorna za provedbu donesene Politike.

Podaci o aktualnim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva nalaze se na mrežnoj stranici Društva www.azinvest.hr.

Uzimajući u obzir veličinu, organizacijsku strukturu, prirodu, opseg i složenost aktivnosti koje obavlja te sve ostale relevantne kriterije, Društvo nije osnovalo Odbor za primitke.

Primici radnika Društva, uključujući članove Uprave Društva, mogu biti fiksni, varijabilni i jednokratne isplate. 

Osnovna plaća je fiksni dio primitka radnika i naknada za rad s obzirom na preuzetu ulogu i odgovornosti u skladu s tržišnim uvjetima, a koja pruža stabilan i stalan izvor prihoda radnika. Osnovna plaća ugovara se ugovorom o radu između radnika i društva kao poslodavca. Fiksni dio mora biti dovoljno visok u udjelu ukupnog primitka radnika, odnosno radnik ne smije ovisiti o varijabilnom dijelu primitka. Fiksni primici radnika prvenstveno odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost navedene u opisu radnog mjesta radnika kao dio uvjeta zapošljavanja.

Varijabilni primici mogu se utvrđivati ugovorom o radu, posebnim odlukama Uprave i drugim internim aktima Društva.

Sustav varijabilnih primitaka kreira se na način da potiče učinkovitost, ali istovremeno ne daje poticaj za preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti društva.

Varijabilni primici neće se isplaćivati odnosno isplata može biti ograničena ukoliko bi pravo na varijabilni primitak bilo povezano s kršenjem obveza iz radnog odnosa, lokalnih radnopravnih propisa te protivno svim internim radnopravnim aktima društva, a posebno u slučaju postupanja protivno internim aktima društva iz područja praćenja usklađenosti.

Iznos varijabilnih primitaka ovisi o radnom mjestu te o razini složenosti poslova određenog radnog mjesta.

Varijabilni primici mogu se sastojati od godišnje bonus nagrade (kratkoročno nagrađivanje) te srednjoročnog i dugoročnog nagrađivanja, ovisno o odluci Uprave i internim aktima društva za pojedino razdoblje nagrađivanja.

Društvo može vršiti jednokratne isplate ako su one opravdane poslovnim ili tržišnim razlozima te ako su u skladu s pozitivnim propisima.

Primici kontrolnih funkcija ovise o postignutim ciljevima povezanima s njihovim radnim zadacima, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju. Kada su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca (uzimajući pri tom u obzir financijske i nefinancijske kriterije) i relevantne poslovne jedinice, kao i na ukupnim rezultatima Društva i UCITS fondova kojima upravlja.  Ocjena uspješnosti odnosi se na višegodišnje razdoblje, odnosno vrši se na temelju vremenskog okvira koji je usklađen s preporučenim držanjem udjela ulagatelja u UCITS fondu. Na taj se način osigurava da se ocjena uspješnosti temelji na dugoročnijim rezultatima i rizicima ulaganja UCITS fonda te da se stvarna isplata primitka raspodijeli tijekom relevantnog razdoblja koje uzima u obzir osnovni poslovni ciklus i poslovne rizike.

Fiksni i varijabilni primici su primjereno uravnoteženi. Fiksni dio primitaka mora predstavljati dovoljno visok udio u ukupnim primicima, čime se omogućava provođenje u potpunosti fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka.

Društvo određuje odgovarajuće omjere između fiksnog i varijabilnog dijela ukupnih primitaka, pri čemu varijabilni dio ne smije prelaziti 100% fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinca.

Znatan dio, a u svakom slučaju najmanje 40 % varijabilnog primitka, daje se s odgodom tijekom razdoblja koje odgovara razdoblju preporučenog držanja udjela ulagatelja u relevantnom UCITS fondu. Prilikom određenja vremenskog okvira odgode varijabilnog dijela primitka, u obzir se uzima i profil rizičnosti relevantnog UCITS fonda te se na odgovarajući način usklađuje s vrstom poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotičnog radnika. U slučaju osobitog visokog varijabilnog primitka najmanje 60% varijabilnog primitka će se odgoditi.

Varijabilni primici, uključujući odgođene dijelove varijabilnih primitaka, daju se samo kada i ako je to održivo i opravdano.

Na zahtjev ulagatelja Društvo će istome besplatno dostaviti primjerak Politike primitaka u papirnatom obliku.

  Politika najpovoljnijeg ishoda

  Politika upravljanja sukobom interesa

  Politika sudjelovanja