Allianz SHORT TERM BOND

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

  Mjesečni izvještaj na dan 28.02.2019.

Short Term Bond

Kome je fond namijenjen:

Svim fizičkim i pravnim osobama koje kratkoročno (npr. 3-6 mjeseci) raspolažu novčanim sredstvima i žele ih sigurno uložiti, ostvarujući visoku likvidnost i disperziju uloženog novca uz ostvarivanje stabilnog prinosa.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela, uz osiguranje visoke sigurnosti i likvidnosti uloženih sredstava, ulaganjem pretežito u niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

Mjesečni izvještaj na dan 28.02.2019.

Opći podaci
Naziv Društva za upravljanje Allianz Invest d.o.o.
Naziv depozitara Société Générale- Splitska banka d.d.
Naziv fondaAllianz Short Term Bond
Vrsta fonda Novčani
Datum osnivanja 11.5.2009.
Valuta HRK
Ticker AZIN-U-ALCA
ISIN HRAZINUALCA2
Minimalna uplata 5.000,00
Početna vrijednost 100,0000 kn
Cijena udjela na dan 28.02.2019. 118,8136kn
NAV na dan 28.02.2019. 163.274.575,30 kn
Prinosi*
Prinos u 2019 0,02%
Prinos zadnjih godinu dana 0,05%
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) 1,77%
Prinos u 2018. 0,04%
Prinos u 2017. 0,22%
Prinos u 2016. 0,22%
Prinos u 2015. 0,61%
Prinos u 2014. 0,75%

* Prinosi u 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine, te je izražena na godišnjoj razini. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Naknade
Upravljačka 0,60%
Depozitaru 0,07%
Ulazna nema
Izlazna nema
Struktura neto imovine
Dionice 0%
Trezorski zapisi 0%
Državne obveznice 24,06%
Komercijalni zapisi 0%
Korporativne obveznice 0%
Depoziti i novčani fondovi 77,84%
Dionički fondovi 0%
Novčana sredstva 2,97%
Obveze -4,87%
Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta (% NAV-a)
Uređena tržišta RH/države članice 24,06%

Grafički prikaz kretanja cijene od osnivanja

Top 10 ulaganja

Valutna izloženost


Sektorska izloženost


Geografska izloženost