Allianz SHORT TERM BOND

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

  Mjesečni izvještaj na dan 30.09.2021.

Short Term Bond

Kome je fond namijenjen:

Svim osobama koje raspolažu novčanim sredstvima i žele ih uložiti na novčano i obvezničko tržište na period duži od 6 mjeseci te su spremni prihvatiti kombinaciju rizika i prinosa koju donosi ulaganje na obvezničkom i novčanom tržištu.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanje porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnosću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema kuni i euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.

Mjesečni izvještaj na dan 30.09.2021.

Opći podaci
Naziv Društva za upravljanje Allianz Invest d.o.o.
Naziv depozitara OTP banka d.d.
Naziv fondaAllianz Short Term Bond
Vrsta fonda Kratkoročni obveznički
Datum osnivanja 11.5.2009.
Valuta HRK
Ticker AZIN-U-ALCA
ISIN HRAZINUALCA2
Minimalna uplata 5.000,00
Početna vrijednost 100,0000 kn
Cijena udjela na dan 30.09.2021. 120,1638kn
NAV na dan 30.09.2021. 146.478.096,24 kn
Prinosi*
Prinos u 2021. (neanualizirano) 0,26%
Prinos zadnjih godinu dana 0,45%
Prosječni godišnji prinos (anualizirano) 1,49%
Prinos u 2020. 0,71%
Prinos u 2019. 0,16%
Prinos u 2018. 0,04%
Prinos u 2017. 0,22%
Prinos u 2016. 0,22%

* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine, te je izražena na godišnjoj razini. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Naknade
Upravljačka 0,60%
Depozitaru 0,07%
Ulazna nema
Izlazna nema
Struktura neto imovine
Dionice 0%
Trezorski zapisi 20,48%
Državne obveznice 50,81%
Komercijalni zapisi 0%
Korporativne obveznice 0%
Depoziti i novčani fondovi 14,34%
Dionički fondovi 0%
Novčana sredstva 14,62%
Obveze -0,25%
Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta (% NAV-a)
Uređena tržišta RH/države članice 50,81%
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
Izdavatelj Oznaka Vrijednost procjene Datum procjene % NAV-a Metoda procjene
MFIN RH H24BA 100,56% 30.9.2021. 1,86% BVAL
MFIN RH H253A 100,56% 30.9.2021. 5,03% BVAL

Grafički prikaz kretanja cijene od osnivanja

Top 10 ulaganja

Valutna izloženost


Sektorska izloženost


Geografska izloženost