Allianz PORTFOLIO

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

  Mjesečni izvještaj na dan 30.09.2021.

Portfolio

Kome je fond namijenjen:

Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti ulaganja imovine Fonda, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Mjesečni izvještaj na dan 30.09.2021.

Opći podaci
Naziv Društva za upravljanje Allianz Invest d.o.o.
Naziv depozitara OTP banka d.d.
Naziv fondaAllianz Portfolio
Vrsta fonda Mješoviti
Datum osnivanja 11.5.2009.
Valuta HRK
Ticker AZIN-U-ALPO
ISIN HRAZINUALPO5
Minimalna uplata 2.500,00 kn - prva
1.000,00 kn - sljedeća
Početna vrijednost 100,0000 kn
Cijena udjela na dan 30.09.2021. 192,9278kn
NAV na dan 30.09.2021. 121.900.451,33 kn
Prinosi*
Prinos u 2021 (neanualizirano) 5,42%
Prinos zadnjih godinu dana 8,43%
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) 5,44%
Prinos u 2020. -1,75%
Prinos u 2019. 13,65%
Prinos u 2018. -1,13%
Prinos u 2017. -0,87%
Prinos u 2016. 9,21%

* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Naknade
Upravljačka 2,50%
Depozitaru za imovinu do 50 m kn 0,14%
Depozitaru za imovinu iznad 50 m kn 0,12%
Ulazna do 49.999,99 kn 3,00%
Ulazna od 50.000,00 do 499.999,00 kn 2,50%
Ulazna od 500.000,00 do 999.999,99 kn 2,00%
Ulazna iznad 1.000.000,00 kn nema
Izlazna do godine dana 2,00%
Izlazna 1 do 2 godine 1,50%
Izlazna 2 do 3 godine 1,00%
Izlazna nakon 3 godine nema
Struktura neto imovine
Dionice 45,2%
Trezorski zapisi 0%
Državne obveznice 35,1%
Komercijalni zapisi 0%
Korporativne obveznice 0,03%
Depoziti i novčani fondovi 4,1%
Dionički fondovi 0%
Novčana sredstva 11,73%
Obveze -0,32%
Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta (% NAV-a)
Uređena tržišta RH/države članice 80,33%
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
Izdavatelj Oznaka Vrijednost procjene Datum procjene % NAV-a Metoda procjene
Dalekovod d.d. 3DLK 94,08% 30.9.2021. 0,03% DCF

Grafički prikaz kretanja cijene od osnivanja

Top 10 ulaganja

Valutna izloženost


Sektorska izloženost


Geografska izloženost