Allianz EQUITY

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

  Mjesečni izvještaj na dan 29.03.2019.

Equity

Kome je fond namijenjen:

Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Mjesečni izvještaj na dan 29.03.2019.

Opći podaci
Naziv Društva za upravljanje Allianz Invest d.o.o.
Naziv depozitara Société Générale- Splitska banka d.d
Naziv fondaAllianz Equity
Vrsta fonda Dionički
Datum osnivanja 13.1.2012.
Valuta EUR
Ticker AZIN-U-AEQU
ISIN HRAZINUAEQU5
Minimalna uplata 2.500,00 kn - prva
1.000,00 kn - sljedeća
Početna vrijednost 100,0000 €
Cijena udjela na dan 29.03.2019. 166,9471€
NAV na dan 29.03.2019. 48.958.195,51 kn
Prinosi*
Prinos u 2019 (neanualizirano) 2,49%
Prinos zadnjih godinu dana 2,99%
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) 7,41%
Prinos u 2018. -0,32%
Prinos u 2017. -0,50%
Prinos u 2016. 17,03%
Prinos u 2015. 6,84%
Prinos u 2014. 13,50%

* Prinosi u 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godini izražen je za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Naknade
Upravljačka 2,50%
Depozitaru za imovinu do 50 m kn 0,14%
Depozitaru za imovinu iznad 50 m kn 0,12%
Ulazna nema
Izlazna do godine dana 2,00%
1 do 2 godine 1,50%
2 do 3 godine 1,00%
nakon 3 godine nema
Struktura neto imovine
Dionice 69,81%
Trezorski zapisi 0%
Državne obveznice 18,5%
Komercijalni zapisi 0%
Korporativne obveznice 0%
Depoziti i novčani fondovi 2,72%
Dionički fondovi 4,53%
Novčana sredstva 4,7%
Obveze -0,27%
Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta (% NAV-a)
Uređena tržišta RH/države članice 92,84%
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
Izdavatelj Oznaka Vrijednost procjene Datum procjene % NAV-a Metoda procjene
Konzum d.d. KNZM-R-A 0,00 kn 31.12.2018. 0,00% Peer grupa
MFIN RH H282A 109,87% 29.3.2019. 4,50% BVAL

Grafički prikaz kretanja cijene od osnivanja

Top 10 ulaganja

Valutna izloženost


Sektorska izloženost


Geografska izloženost