Allianz EQUITY

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

  Mjesečni izvještaj na dan 29.10.2021.

Equity

Kome je fond namijenjen:

Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Mjesečni izvještaj na dan 29.10.2021.

Opći podaci
Naziv Društva za upravljanje Allianz Invest d.o.o.
Naziv depozitara OTP banka d.d.
Naziv fondaAllianz Equity
Vrsta fonda Dionički
Datum osnivanja 13.1.2012.
Valuta EUR
Ticker AZIN-U-AEQU
ISIN HRAZINUAEQU5
Minimalna uplata 2.500,00 kn - prva
1.000,00 kn - sljedeća
Početna vrijednost 100,0000 €
Cijena udjela na dan 29.10.2021. 194,0317€
NAV na dan 29.10.2021. 122.191.195,78 kn
Prinosi*
Prinos u 2021 (neanualizirano) 11,44%
Prinos zadnjih godinu dana 10,07%
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) 7,03%
Prinos u 2020. -9,62%
Prinos u 2019. 18,25%
Prinos u 2018. -0,32%
Prinos u 2017. -0,50%
Prinos u 2016. 17,03%

* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini izražen je za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Naknade
Upravljačka 2,50%
Depozitaru za imovinu do 50 m kn 0,14%
Depozitaru za imovinu iznad 50 m kn 0,12%
Ulazna nema
Izlazna do godine dana 2,00%
1 do 2 godine 1,50%
2 do 3 godine 1,00%
nakon 3 godine nema
Struktura neto imovine
Dionice 24,17%
Trezorski zapisi 0%
Državne obveznice 0%
Komercijalni zapisi 0%
Korporativne obveznice 0%
Depoziti i novčani fondovi 2,05%
Dionički fondovi 0%
Novčana sredstva 5,03%
Obveze -0,09%
Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta (% NAV-a)
Uređena tržišta RH/države članice 77,21%
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
Izdavatelj Oznaka Vrijednost procjene Datum procjene % NAV-a Metoda procjene

Grafički prikaz kretanja cijene od osnivanja

Top 10 ulaganja

Valutna izloženost


Sektorska izloženost


Geografska izloženost